top of page

Lego Serious Play (for organization)

Price / Phí

S$ 8,499

Duration / Thời lượng

02 days / 02 ngày

About the Course/ Giới thiệu khóa học

The LEGO® SERIOUS PLAY® method (LSP) is a facilitated thinking, communication and problem solving technique for use with organisations, teams and individuals.
This methodology is a powerful tool that combines visual, auditory, and kinesthetic learning styles into one uniquely creative and powerful approach.

Phương pháp LEGO® SERIOUS PLAY® là một kĩ thuật tư duy, giao tiếp, và giải quyết vấn đề dành cho các tổ chức, đội nhóm, và cá nhân.
Đây là một công cụ mạnh mẽ kết hợp hình ảnh, âm thanh, và chuyển động để tạo thành một phương pháp sáng tạo, độc nhất, và hiệu quả.

Your Instructor / Được cung cấp bởi

Raeda Professional Services

Raeda Professional Services
bottom of page