Soft skills

Importance of Resilience in the 'New World' after Covid-19

This program highlights one of the key things in dealing with the new norm after Covid-19: resilience.

Chương trình xoay quanh một trong những điểm chủ chốt khi đối mặt với cuộc sống "bình thường mới" hậu Covid-19, đó là: Sức bật.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

US$ 59

04 hours / 04 giờ

Nuts & Bolts of Presentation

This course guides you through the journey of becoming a brilliant presenter.

Khóa học này hướng dẫn bạn trong quá trình trở thành một người thuyết trình giỏi

Price / Phí

Duration / Thời lượng

US$ 105

03 days / 03 ngày

Lego Serious Play (for organization)

It is Lego®, but not for kids this time. It is a tool that can solve your organization's problem.

Đây là Lego®, nhưng lần này không dành cho trẻ em. Đây là một công cụ có thể giải quyết vấn đề ở tổ chức của bạn.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

US$ 5,960

02 days / 02 ngày

Presentation Essentials

This is a short webinar for understanding the basics of a presentation.

Đây là một buổi học online (webinar) ngắn giúp bạn hiểu những nguyên tắc cơ bản của một bài thuyết trình.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

US$ 20

03 hours / 03 giờ