top of page

Achieving Brilliance Through Effective Habits

Price / Phí

S$ 49

Duration / Thời lượng

02 hours / 02 giờ

About the Course / Giới thiệu khóa học

The program introduces a proven process of personal and interpersonal growth that can have an immediate and lasting impact inspired by the book "The 7 Habits of Highly Effective People" by Stephen Covey.

Chương trình giới thiệu một quy trình đã được kiểm chứng nhằm phát triển bản thân và các mối quan hệ trong cuộc sống. Quy trình này có tác dụng tức thì, hiệu quả lâu dài, và lấy cảm hứng từ quyển sách "The 7 Habits of Highly Effective People" (7 thói quen của người làm việc hiệu quả) của tác giả Stephen Covey.

Your Instructor / Được cung cấp bởi

Raeda Professional Services

Raeda Professional Services
bottom of page