top of page

Embracing Change

Price / Phí

S$ 29

Duration / Thời lượng

03 hours / 03 giờ

About the Course/ Giới thiệu khóa học

Change is unavoidable in this ever changing world.
This session will help you to face it and develop a healthy attitude toward the idea of change.

Thay đổi trong cuộc sống này là không thể tránh khỏi. Chương trình này giúp bạn đối diện với thay đổi và có tâm thế lành mạnh trước thay đổi.

Your Instructor / Được cung cấp bởi

Raeda Professional Services

Raeda Professional Services
bottom of page