top of page

Presentation Essentials

Price / Phí

S$ 29

Duration / Thời lượng

03 hours / 03 giờ

About the Course/ Giới thiệu khóa học

This webinar provides an insight into giving a good presentation.

Buổi học online (webinar) cung cấp kiến thức cho bạn rèn luyện kĩ năng thuyết trình thật tốt.

Your Instructor / Được cung cấp bởi

Raeda Professional Services

Raeda Professional Services
bottom of page