top of page

The Powerful Language of Phototherapy - Exploring with Punctum

Price / Phí

S$ 149

Duration / Thời lượng

04 hours /04 giờ

About the Course/ Giới thiệu khóa học

Join our classroom-based session and gain new points of view with our creative coaching tool called "Punctum".

Tham gia buổi học tại lớp để có được quan điểm mới, cách nhìn nhận mới với công cụ sáng tạo thuộc chương trình Points of You có tên "Punctum".

Your Instructor / Được cung cấp bởi

Raeda Professional Services

Raeda Professional Services
bottom of page