top of page

Enneagram Practitioner Training Program

Price / Phí

S$ 698

Duration / Thời lượng

02 days / 02 ngày

About the Course/ Giới thiệu khóa học

The objective of this Enneagram Practitioner training program is to provide the learners with an overview understanding of the 9 Personality Types. The learners will also learn the Typing process and apply relevant techniques to type an individual effectively.
Learners will receive 3 certificates upon attending the 2 days workshop and passing a short quiz at the end of the workshop.
1. Certificate of Completion for Nuts and Bolts of Enneagram
2. Certificate of Completion for Enneagram Typing
3. Certificate of Completion for Enneagram Practitioner Training

Mục tiêu của khóa học này là mang đến cho học viên kiến thức tổng quan về 09 loại tính cách Enneagram. Học viên cũng sẽ học Quy trình Nhận diện các loại Enneagram và áp dụng các kĩ thuật có liên quan để xác định từng loại tính cách Enneagram.
Học viên sẽ nhận được 03 chứng chỉ sau khi hoàn thành 02 ngày học và bài đánh giá cuối cùng:
1. Chứng chỉ hoàn thành chương trình Enneagram Cơ Bản.
2. Chứng chỉ hoàn thành chương trình Nhận diện các loại Enneagram
3. Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo Chuyên viên thực hành Enneagram.

Your Instructor / Được cung cấp bởi

Raeda Professional Services

Raeda Professional Services
bottom of page