top of page

Importance of Resilience in the 'New World' after Covid-19

Price / Phí

S$ 89

Duration / Thời lượng

04 hours / 04 giờ

About the Course/ Giới thiệu khóa học

This program helps you discover resilience in the following aspects:
1. Mental resilience
2. Emotional resilience
3. Physical resilience

Chương trình này giúp bạn khám phá sức bật của bản thân ở phương diện:
1. Tinh thần
2. Cảm xúc
3. Thể lực

Your Instructor / Được cung cấp bởi

Raeda Professional Services

Raeda Professional Services
bottom of page