top of page

Phát triển nghề nghiệp

Achieving Brilliance Through Effective Habits

Good habits lead to success. Discover the habits that can lead you to success.

Thói quen tốt sẽ dẫn dắt bạn đến thành công. Hãy khám phá những thói quen có thể đưa bạn đến thành công.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 49

02 hours / 02 giờ

ICJS Model

This is a workshop of ICJS, a model for successful job seeking and a good career navigation.

Đây là workshop về ICJS, một mô hình dùng để tìm việc một cách thành công và định hướng nghề nghiệp tốt.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 100

01 day / 01 ngày

Embracing Change

This program gives you idea about how to be in good mental state to deal with changes in life.

Chương trình này mang đến cho bạn cách chuẩn bị tâm thế tốt cho những thay đổi trong cuộc sống.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 29

03 hours / 03 giờ

bottom of page