top of page

Chương trình cấp chứng chỉ

Enneagram Practitioner Training Program

This is a certification program for those who aim at becoming an Enneagram practitioner.

Đây là một chương trình cấp chứng chỉ dành cho học viên có mục tiêu trở thành Chuyên viên Thực Hành Enneagram (Enneagram Practitioner).

Price / Phí

Duration / Thời lượng

US$ 698

02 days / 02 ngày

Nuts & Bolts of Enneagram

What is Enneagram and how it can benefit you? Find out more with this program.

Enneagram là gì và nó mang lại điều gì cho bạn? Hãy tìm hiểu thêm với chương trình này.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

US$ 298

01 day / 01 ngày

bottom of page